Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a) VIJLBRIEF ASSESSMENT: VIJLBRIEF ASSESSMENT statutair gevestigd te Leiden.

b) Materialen: het door VIJLBRIEF ASSESSMENT aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data;

c) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten van VIJLBRIEF ASSESSMENT afneemt, dan wel met wie VIJLBRIEF ASSESSMENT een Overeenkomst aangaat of met wie VIJLBRIEF ASSESSMENT in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

d) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen VIJLBRIEF ASSESSMENT en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;

e) Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

f) Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan VIJLBRIEF ASSESSMENT, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van VIJLBRIEF ASSESSMENT en Opdrachtgever. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door VIJLBRIEF ASSESSMENT uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming, wijzigingen en aanvullingen van Overeenkomsten

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt VIJLBRIEF ASSESSMENT niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover VIJLBRIEF ASSESSMENT een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of indien Opdrachtgever een van VIJLBRIEF ASSESSMENT afkomstige offerte voor akkoord ondertekent, of indien door VIJLBRIEF ASSESSMENT uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

3.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, een Opdracht of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

3.4 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in art. 3.3 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

3.5 Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling van VIJLBRIEF ASSESSMENT aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten en op alle nog lopende Overeenkomsten.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen van VIJLBRIEF ASSESSMENT zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW. Elke verandering van de factoren die op de prijs van VIJLBRIEF ASSESSMENT van invloed zijn, waaronder inkoopprijzen, heffingen of belastingen, kan VIJLBRIEF ASSESSMENT doorberekenen aan Opdrachtgever.

4.2 Als voor een Opdracht geen specifieke prijsafspraken zijn gemaakt, gelden de op dat moment bij VIJLBRIEF ASSESSMENT geldende standaard tarieven.

4.3 In het geval van een annulering/verplaatsing binnen een week voorafgaand aan een geplande/gereserveerde opdracht/assessment, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 50% van het tarief van de opdracht. Bij annulering/verplaatsing van een (gereserveerde) opdracht op de dag zelf, is opdrachtgever 100% van het tarief verschuldigd.

4.4 Opdrachtgever zal de door VIJLBRIEF ASSESSMENT in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum aan VIJLBRIEF ASSESSMENT betalen. VIJLBRIEF ASSESSMENT kan te allen tijde voorschotbetalingen van Opdrachtgever verlangen.

4.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van VIJLBRIEF ASSESSMENT op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtgever vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering de wettelijke handelsrente aan VIJLBRIEF ASSESSMENT verschuldigd. In geval van faillissement, surseance van betaling of ontbinding van Opdrachtgever worden alle vorderingen van VIJLBRIEF ASSESSMENT onmiddellijk opeisbaar.

4.6 Zodra Opdrachtgever ook na het verstrijken van een door VIJLBRIEF ASSESSMENT gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de wettelijke handelsrente niet heeft betaald, is Opdrachtgever aan VIJLBRIEF ASSESSMENT alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen in dat geval ten minste 15% van de som der achterstallige factuurbedragen, met een minimum van EUR 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro).

5. Uitvoering van Overeenkomsten

5.1 Afleveringstermijnen zullen door VIJLBRIEF ASSESSMENT zo veel mogelijk in acht worden genomen. Een door VIJLBRIEF ASSESSMENT of Opdrachtgever genoemde afleveringstermijn geldt echter nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een afleveringstermijn door VIJLBRIEF ASSESSMENT heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

5.2 VIJLBRIEF ASSESSMENT voert Overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit. Haar verbintenissen zijn evenwel inspanningsverplichtingen. VIJLBRIEF ASSESSMENT garandeert niet dat haar werkzaamheden tot een bepaald resultaat zullen leiden. Opdrachtgever ontvangt eens per jaar een klanttevredenheidsonderzoek, waaraan vrijwillig deelgenomen kan worden.

5.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat aan VIJLBRIEF ASSESSMENT de voor de uitvoering van de Overeenkomst essentiële informatie is verstrekt. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die VIJLBRIEF ASSESSMENT nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan VIJLBRIEF ASSESSMENT ter beschikking worden gesteld en voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van VIJLBRIEF ASSESSMENT betrokken medewerkers van Opdrachtgever.

6. Overmacht

6.1 Indien VIJLBRIEF ASSESSMENT door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

6.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

6.3 Onder overmacht van VIJLBRIEF ASSESSMENT wordt verstaan elke van de wil van VIJLBRIEF ASSESSMENT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen niet van VIJLBRIEF ASSESSMENT kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.

6.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van VIJLBRIEF ASSESSMENT is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van VIJLBRIEF ASSESSMENT wordt uitbetaald. De bovengenoemde verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer voor wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op verzoek kan aan Opdrachtgever inzage worden verschaft in de polisvoorwaarden.

7.2 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 7.1 bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van VIJLBRIEF ASSESSMENT beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum aansprakelijkheid van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro).

7.3 Opdrachtgever vrijwaart VIJLBRIEF ASSESSMENT voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een tussen VIJLBRIEF ASSESSMENT en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

7.4 VIJLBRIEF ASSESSMENT is niet aansprakelijk voor andere dan directe schade, waar onder winstderving.

7.5 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens VIJLBRIEF ASSESSMENT, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst door VIJLBRIEF ASSESSMENT, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad van VIJLBRIEF ASSESSMENT, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8. Ontbinding en beëindiging

8.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een Overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is VIJLBRIEF ASSESSMENT gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, onverminderd de andere rechten van VIJLBRIEF ASSESSMENT en zonder dat VIJLBRIEF ASSESSMENT tot enige schadevergoeding is gehouden.

8.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met Opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij VIJLBRIEF ASSESSMENT Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval VIJLBRIEF ASSESSMENT zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de andere rechten van VIJLBRIEF ASSESSMENT en zonder dat VIJLBRIEF ASSESSMENT tot enige schadevergoeding is gehouden.

8.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 8.2 zijn alle vorderingen van VIJLBRIEF ASSESSMENT op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.

8.4 Lopende Overeenkomsten en Opdrachten kunnen door VIJLBRIEF ASSESSMENT steeds op ieder moment en zonder opgave van reden worden beëindigd, zonder dat VIJLBRIEF ASSESSMENT gehouden is enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever te voldoen. 8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd lopende overeenkomsten of Opdrachten tussentijds te annuleren of beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van VIJLBRIEF ASSESSMENT.

9. Intellectuele eigendomsrechten en privacy

9.1 Alle rechten, in de ruimste zin des woords, waaronder auteursrechten en merkenrechten op het door VIJLBRIEF ASSESSMENT aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, van welke aard dan ook, zoals software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden en andere data (hierna: “Materialen”), berusten bij VIJLBRIEF ASSESSMENT of de licentiegevers van VIJLBRIEF ASSESSMENT. Opdrachtgever zal geen ander gebruik maken van de Materialen dan waartoe de Materialen aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Met name zal Opdrachtgever Materialen niet aan derden ter beschikking stellen. Alle Materialen blijven het intellectueel eigendom van VIJLBRIEF ASSESSMENT.

9.2. Opdrachtgever zal ten aanzien van (de inhoud van) Materialen geheimhouding betrachten, ook ten aanzien van personen, werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen te gebruiken of in te zien. Voor personen werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever, welke noodzakelijkerwijs kennis dienen te verkrijgen van Materialen voor een juiste uitvoering van hun werkzaamheden, zal door Opdrachtgever tevens naleving van de geheimhoudingsplicht worden gewaarborgd.

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding.

9.4 Opdrachtgever garandeert jegens VIJLBRIEF ASSESSMENT dat Opdrachtgever in zijn samenwerking met VIJLBRIEF ASSESSMENT alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens, stipt zal naleven en vrijwaart VIJLBRIEF ASSESSMENT van iedere aanspraak van enige derde ter zake. Onder de reikwijdte van deze vrijwaring is in ieder geval mede begrepen iedere persoon ten aanzien van wie VIJLBRIEF ASSESSMENT in opdracht van Opdrachtgever een assessment, test of ander onderzoek uitvoert.

9.5 Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat VIJLBRIEF ASSESSMENT de resultaten van door haar in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde assessments, tests of andere onderzoeken niet met Opdrachtgever zal delen indien een persoon of organisatie die (mede) onderwerp van het assessment, de tests of het onderzoek is daartegen bezwaar maakt of geen toestemming voor geeft. In dat geval is Opdrachtgever niettemin gehouden de met de betreffende Opdracht gemoeide vergoeding aan VIJLBRIEF ASSESSMENT te betalen en is VIJLBRIEF ASSESSMENT ter zake geen enkele (schade) vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

10.1 Op alle Overeenkomsten en Opdrachten en op de gehele rechtsverhouding tussen VIJLBRIEF ASSESSMENT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten, Opdrachten of deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Klachtenprocedure

Wij garanderen voor de deelnemer aan een assessment zoveel mogelijk professionaliteit, zorgvuldigheid en integriteit in de wijze waarop wij te werk gaan. Vijlbrief Assessment volgt hierin de gedragscode en richtlijnen van het NIP. Wij vragen u uw eventuele klacht aan ons kenbaar te maken, zodat wij hier hopelijk naar uw tevredenheid op kunnen reageren. Mocht dit voor u onvoldoende blijken, dan kunt u zich wenden tot het NIP. De klachtregeling van het NIP heeft betrekking op het beroepsmatig handelen van de psycholoog en is te vinden via www.psynip.nl.

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Vijlbrief Assessment. Ondanks de zorg waarmee deze Website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Vijlbrief Assessment kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Vijlbrief Assessment garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Vijlbrief Assessment streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Vijlbrief Assessment zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Vijlbrief Assessment en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Vijlbrief Assessment wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene deelt Vijlbrief Assessment vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

Vijlbrief Assessment verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.